زندگانی امامان ع دریک نگاه

امام نمونه انسانی است
پیوندهای روزانه صفحه نخست
مدیر وبلاگ
محمد علی  به ابادی
درباره وبلاگ

من : محمد علي به ابادي بازنشسته بانک مرکزی ومولف کتابهای 1-بیست سال قانونگذاری درایران 2-اشنائی جامع باقران کریم 3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی 4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی) وبیش از 30کتاب منتشره دراینترنت کاربرملی وبین المللی ایران ومدیر بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان

نویسندگان
محمد علی به ابادی (16)
پیوند ها
کتاب هدایت
کتاب هدایت
کتاب معما
آمار
بازدید کل: 55242
بازدید امروز: 8
بازدید دیروز: 10
بازدید یک ماه اخیر: 281
بازدید ماه قبل: 256
آخرین بروزرسانی: 1397/2/1
تعداد پست ها: 16
تعداد پیوندهای روزانه: 0
تعداد نظرات: 0
برچسب ها
behabady
پربازدیدترین مطالب
:: جدول مشخصات معصومین ع (4848)
:: 12-امام مهدی (3707)
:: 3-امام حسین (3236)
:: مقدمه (1950)
:: 1-امام علی (1944)
:: سرآغاز سخن (1927)
:: 2-امام حسن (1865)
:: 9-امام جواد (1775)
:: 8-امام رضا (1759)
:: 11-امام عسكری (1740)
بایگانی
اردیبهشت 1397 (1)
مهر 1389 (10)
شهریور 1389 (1)
خرداد 1389 (4)
مقدمه

چهارشنبه 12 خرداد 1389 ساعت 7:42 ق.ظ
مقدمه


درخصوص امام وولی مواردزیرقابل طرح است.

الف-امام درقرآن

امام جانشین پیامبردراجرای احكام واقامه حدودوحفظ شریعت وتربیت مردم است واژه امام بصورت مفردوجمع12باردرقرآن كریم امده است مقام امامت برترازنبوت است چه نبوت ورسالت ارائه طریق وامام ایصال بمطلوب است.برخی ازپیامبران علاوه برمقام نبوت امام نیزبوده اندمانندابراهیم وداودوسلیمان وپیامبراسلام اینك آیات رامرورمیكنیم

نصوص قران برامامت(علی وحسنین)

انماانت منذرولكل قوم هاد

اطیعوا... واطیعوالرسول واولی الامر 59نسا

 قل لااسئلكم علیه اجراالاالموده فی القربی22شورا

 یاایهاالرسول بلغ ماانزل الیك من ربك..72مائده

-انماولیكم ا... والرسول والذین امنوا.55مائده

 -ولقدكتبنافی الزبور..ان الارض یرثها..105انبیا

-بقیه ا... خیرلكم 88هود 

59نساء اطیعوا الله...-33احزاب ایه تطهیر-67 سوره 5 یا ایها الرسول...-3مائده الیوم...-6سوره33- 55مائده بقیه با وصیت وسایر علائم(750 تا756)

  ب-امامت وولایت درسنت رسول 

  1-حدیث ثقلین انی تارك فیكم الثقلین كتاب ا... وعترتی

  2-حدیث سفینه نوح مثل اهلبیتی فیكم كمثل سفینه نوح من ركبهانجی ومن تخلف عنهاهلك

 3-حدیث نجوم النجوم امان لاهل الارض من الفرق واهل بیتی امان لامتی من الاختلاف

4-حدیث امامان اثناعشر لا یزال الاسلام عزیزاالی اثنی عشرخلیفه كلهم من قریش مرادازاهلبیت 12امام وحضرت زهراست واین اصطلاح دوباردرقرآن امده است33احزاب و77هود

5-اثبات امامت2 1 امام درحديث(1380تا1399)

 ج-نبوت وامامت دركتب پیشین

  یك-تورات(عهدعتیق) ا-سفرپیدایش

  الف باب سیزدهم آیات15و16-زیراتمام این زمین راكه میبینی بتو وذریت توتابابدخواهم بخشید....

دیگرعطآفرماید...بسیارباشمانخواهم گفت زیراكه رئیس این جهان میاید

ب -باب هفدهم ایه20(مادماد)-وامادرخصوص اسماعیل ترااجابت فرمودم اورابركت داده بارورگردانم واورابسیاركثیر گردانم 12رئیس ازوی پدیدایند

ج-باب هجدهم ایه18-وحال انكه ازابراهیم هاینه امتی بزرگ وزوراورپدید خواهدامد...

د-باب چهل ونهم ایه10(شیلو)عصاازیهودادورنخواهدشد...تاشیلوبیاید 

دو-انجیل یوحنا

 1-باب چهاردهم ایه16-ومن ازپدرخواهم خواست تسلی دهنده -باب پانزدهم ایه26-....لیكن چون تسلی دهنده كه اوراازجانب پدرنزدشمامیفرستم اید..

3-باب شانزدهم ایه7-

  سه-انجیل متی

 باب 24 ص41 - كل این باب در خصوص ظهور حضرت صاحب است و از ایشان دوبار تحت عنوان (پسر انسان) و یكبار بعنوان (اقا) امده است .

 چهار-صحیفه اشعیاء

 باب11ص1021 (ماشیح) 

   پنج-زبورداود

 مزمور37جملات9و11و27و29

  شش-قرآن :آیات اشاره كننده بكتب یادشده  

  واذقال عیسی بن مریم یابنی اسرائیل انی رسول ا... الیكم مصدقالمابین یدی من التوریه ومبشرابرسول یاتی من بعداسمه احمد(6صف)

  الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونه مكتوباعندهم فی التوریه والانجیل157اعراف ولقدكتبنا فی الزبورمن بعد الذكران الارض یرثهاعبادی الصالحون105انبیا

د-علائم مثبته امامت-ا-بزرگترین فرزند امام جز در مورد حسنین وفرزند ناشایست امام صادق 2-جواب هر سوالی را میدهد3-تشابه کامل باامام قبلی دارد4-سلاح نزد اوست5-وصیت امام قبلی6-بفضیلت معروف است7-از صفات زشت دور است8-حلالزاده9-مختون10-الوده نبودن بخون11-اهل یاوه وبازی نیست12-بهر لغتی سخن گوید13- زبان حیوانات را میداند(738تا749) 14-چون بدنيا ايدكف دست بزمين نهاده شهادتين ميگويد15-محتلم نشود16-چشمش بخوابد ولي قلبش بخواب نرود17-دهن دره وبغل باز كردن ندارد18-از بشت سر مانندبيشرو ببيند19-مدفوعش بوي مشك ميدهد20-زمين انرا ميبوشاند21-زره رسول برتنش رساست22-محدث است(1004)

براساس روآیات اسلامی امام معصوم دارای علائم ومشخصات زیراست(برگرفته ازجلددوم اصول كافی)

1- امام درعلم وعمل سر آمد روزگار است ازنظر علمی برترین است وازنظر عملی معصوم واتقی است

امام علی میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی

همانطور که خداوند در بدن ادمی عقل را بعنوان حجت قرارداده درجهان نیز حجتی وجود دارد که اعلم ومعصوم است وان امامان هستند

همانطور که دل وعقل برای رفع تردیدها از محسوسات است حجت خدا نیز برای رفع تردیدها از کتاب خداست

(425تا429)

2-امام اعلم مردم است وشب جمعه بعلمش افزوده شود بهرزبانی صحبت میكندوباحیوانات سخن میگوید علم اواعطائی است اگاه برتاویلات قرآنست 

 3-امام معصوم است ومرتكب گناه خطاونسیان نمیشود

4-محدث ومفهم است یعنی فرشته رادرخواب میبیندودربیداری بااوحرف میزند روح القدس همراه اوست

5-اگاه بر72حرف ازاسم اعظم وغیب است

6-امامت انتصابی است وباوصیت امام قبلی ودراخرین لحظه حیات امام قبلی صورت میپذیرد

7-باختیارخودمیمیردوزمانشرامیداند

 8-دارای اكمل صفات كمالی است

 9-بزرگترین فرزندامام است بجزامام علی وامام حسین وامام كاظم

10-دارای معجزات اندووسایل پیامبران گذشته وامامان قبلند

 11-دارای سلامت جسم وپاكیزگی ولادت اند(حلال زاده-مختون....)

12-محتلم نمیشوند.برپشت نمیخوابد.دهن دره وبغل بازكردن ندارند

 13-وقت بدنیاامدن كف دست برزمین شهادتین میگوید

 14-ازپشت سرمیبیند.چشمش میخوابدولی قلبش بیداراست

 15-مدفوعش خوش بوست وزمین انرامیبلعد

  16-فرشتگان واجنه خدمت اومیرسند

 17-ازمرگ امام قبلی درهركجاكه باشداگاه میشوداوراغسل داده براونمازمیت میخواند

 18-سن خاصی نداردوخوراك وپشاك اوشبیه مردم پائین است

 19-وارث علم انبیاست وحق تصرف دارد انفال وخمس ازانانست

 20-بیش ازچهارزن دائمی وموهوبه حق تزویج ندارد.

21-حجت خدا بوجود امام است(438تا440)

22-زمین خالی ازحجت نماند(441تا454)

 23-اگر روی زمین دونفر باشند یکی ازاندو امام است(455تا459)

24 -امام چون شبان گله است

25 -انکه دراعراف حضور دارد ائمه اند(460تا473)

26-امام گواه خدا برخلق است(491تا495)-

27-امام رهبر جامعه است(496تا499) -

28-امام ولی امر خدا وخزانه دار اوست(500تا505)-

29-امام خلیفه خدادرزمین است(506تا508) --

30-امام نورخداست(509تا514)

31-امام رکن زمین است(515تا517) --

32-امام تمامی علوم انبیا وملائکه رامیداند(653تا656)-

33-امام هرگاه بخواهد بداند میداند(661تا663)-

34امام باختیار خود میمیردوزمان انرا میداند(664تا671) -

35-امام ازگذشته وحال اگاه است(671تا685) --

36-امام همچون وصی انبیاء گذشته است(696تا702) -

37-امام محدث ومفهم است(703تا707)-

-38روح الامین همراه بیامبر وامام است

39-زمان اگاهی امام ازعلوم امام قبلی- دراخرین دقیقه عمر امام قبلی(717تا719)-

40-امامان درعلم وشجاعت واطاعت برابرند اما امام علی بدیگران فضیلت دارد بیدحسنین وبعد امام مهدی وبقیه باهم برابرند(720تا722)-

41-امام امام بعدی را میشناسد ایه 62 سوره 4 درمورد ردامانت(723تا728)-

42-امامت عهدیست ازسوی خداوقابل تفویض بهرکسی نیست(730تا733)-

43-امام جز بعهد خودعمل نمیکند(734تا737)-

44-کی امام میفهمد امام قبلی فوت کرده است؟ زمان مرگ با الهام(980تا985)-

45-سن امامت از5سال ببالا(986تا993)-

46-امامرا امام غسل میدهد(994تا995)-

47-علم درسینه امامان ثبت است(552تا556)-

48-امامان وارث قران اند(557تا560)-

49-امام وارث میراث بلاوارث است(563و564)-

50-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

51-امامان قائم بامر خدایند(1403تا1405)-

52-امام حق دریافت صله را دارد(1406تا1410)-

53-خمس فیئ وانفال از حقوق امام است(1411تا1440)-

54-امام ازدوستانش اگاهی دارد(1181تا1183)-

55-تمامی زمین متعلق بامام است(1064تا1070)-

56-امام برای مردم خیرخواه است(1050تا1051)-

57-انچه ازحق دردست مردم است ازال محمد است(1038تا1043)-

58-امام طبق علم خود داوری میکند ونیاز بشاهد ندارد(1031تا1035)-

59-فرشتگان بخانه امام امده وبرفرششان گام زده واخبار میاورند(1017تا1019)-

60-جن بحضور امام میاید ومسایل خودرا میبرسد(1024تا1030)-

61-در ادمی 4روح وجود دارد نباتی حیوانی انسانی والهی اما روح بنجم همراه با معصومین است(708تا710)-

62-درجه کامل خداشناسی درولایت امامان است-

63-هر کس باید امام زمان خودرا بشناسد-

64-ثواب اعمال ادمی درگرومحبت امامان است-

65-اطاعت امام واجب است(474تا490)-

66-اعتقاد بائمه جزء اصول دین است(531تا537)-

67-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

68-طریقه استوار راه امامان است(580تا581)-

69-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

70-مسلمان باید تسلیم امام باشد(1009تا1016)-

71-بس از حج باید با امام دیدار وبیعت مجددکرد(1017تا1019)-

72-سرچشمه علم خانه ال محمد است(1036تا1037)-

73-شناخت امام بس ازدرگذشت امام قبلی واجب است(977تا979)-

74-درمورد کسانیکه بدون امام دینداری میکنند(964تا972)-

75-حدیث امام صعب ومستعصب است(1044تا1049)-

76--درشب قدرملائکه وروح القدس بر امام زمان حاضر میشوند شب قدریکی از شبهای 19و21و23رمضان است-

77-- علم امام درهر شب جمعه فزونی یابد.درصورت عدم افزایش نابود میشود(646تا652) -

78-ایات انبیا نزد امامان است مانندعصای موسی-الواح موسی-سنگ موسی –طشت موسی-تابوت موسی-بیراهن ادم وابراهیم ویوسف-انگشتر سلیمان-شمشیر وبرچم وجوشنو زره بیامبر(611تا615)-  

79-ذوالفقار علی-عمامه سحاب- جامه برد-کمربند(616تا624)-

-80 صحیفه-جفر-جامعه-مصحف فاطمه(628تا635)

81--تاویلات قران درباره ولایت ائمه 92روایت(1080تا1171)

82-فرق بین رسول ونبی وامام(محدث)-رسول فرشته را دربیداری ونبی انرا درخواب میبیند وامام صدای انرا میشنود(434تا437)--

83-فضایل وصفات امام دردو حدیث مهم ومطول(518 و519)-

84-کیفیت ولادت امامان(994تا1004)-

85-روش امام درباره خودووضع خوراک وبوشاک امام دردوره حکومت(1071تا1075)-

86-حقوق واجب امام برمردم وبالعکس(1053تا1063)-

87-کیفیت افرینش بدن روح ودل امام(1005تا1008)-

88-معجزات امامان-

سوالات-حرکت درخت بسوی او-سخن گفتن عصا با امام- علاج بیماری-اگاهی ازگمشده(913تا931)

امام دو دسته است امام حق امام باطل(561و562)-

کتاب حجت ج1 و2اصول کافی

  اینك پس ازذكرمقدمه فوق سرگذشت امامانرابیان میداریمنوشته شده توسط محمد علی به ابادی (1950 بازدید) (0 نظر)

خوراک مطالب   خوراک پیوندهای روزانه   خوراک نظرات POWERED BY TARLOG.COM