زندگانی امامان ع دریک نگاه http://behabady.tarlog.com من : محمد علي به ابادي بازنشسته بانک مرکزی ومولف کتابهای 1-بیست سال قانونگذاری درایران 2-اشنائی جامع باقران کریم 3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی 4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی) وبیش از 30کتاب منتشره دراینترنت کاربرملی وبین المللی ایران ومدیر بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان fa به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید http://behabady.tarlog.com/post/16/ <div><p dir="rtl"><img src="http://avistak.com/avisite/images/logo741.jpg" border="0"></p><p dir="rtl"><strong>(شبکه ملی وبین المللی آشنائی باقران کریم وعلوم اسلامی واینترنت)</strong></p> <p dir="rtl"><strong><span>پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی</span></strong></p> <p dir="rtl"><strong><span>سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در</span></strong></p> <p dir="rtl"><strong><span><span>حکومت جهانی</span></span></strong></p> <p class=" "><span><a href="http://www.behabady.ir/"><span>http://www.behabady.ir/</span></a></span></p> <p class=" "><span><a href="http://www.behabadi.ir/"><span>http://www.behabadi.ir</span></a></span></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/2/">مقدمه <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/3/">1-امام علی <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/4/">2-امام حسن <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/5/">3-امام حسین <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/6/">4-امام سجاد <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/7/">5-امام باقر <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/8/">6-امام صادق <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/9/">7-امام كاظم <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/10/">8-امام رضا <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/11/">9-امام جواد <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/12/">10-امام هادی <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/13/">11-امام عسكری <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/14/">12-امام مهدی <br></a></p><p class=" "><a href="http://behabady.tarlog.com/post/15/">جدول مشخصات معصومین ع </a></p><p class=" "><br><span></span></p></div> Fri, 20 Apr 2018 19:30:00 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/16/ جدول مشخصات معصومین ع http://behabady.tarlog.com/post/15/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;">جدول مشخصات معصومین ع<tarlogendprepost><br><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font face="Times New Roman">-جدول مشخصات معصومين</font></span><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><o:p></o:p></span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><span style="">&nbsp;</span>عنوان <span style="">&nbsp;&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>پیامبر<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>دختر(امام) اول<span style="">&nbsp;&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>دوم<span style="">&nbsp;&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>سوم<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>چهارم<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>پنجم<span style="">&nbsp;&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>ششم<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>هفتم<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>هشتم <span style="">&nbsp;</span>نهم <span style="">&nbsp;</span>دهم<span style="">&nbsp;&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>یازده <span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دوازده<span style="">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>نام <span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>محمد <span style="">&nbsp;&nbsp;</span>فاطمه<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>علی<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>حسن <span style="">&nbsp;</span>حسین<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;&nbsp;</span>علی <span style="">&nbsp;&nbsp;</span>محمد<span style="">&nbsp;&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>جعفر <span style="">&nbsp;&nbsp;</span>موسی <span style="">&nbsp;&nbsp;</span>علی<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>محمد <span style="">&nbsp;</span>علی<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>حسن <span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;&nbsp;</span>محمد <o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp; </span>لقب<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>مصطفی زهر امرتضی مجتبی سیدشهدا<span style="">&nbsp; </span>سجاد باقر<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>صادق<span style="">&nbsp;&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>كاظم<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>رضا<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>جواد<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>هادی <span style="">&nbsp;</span>عسكری مهدی <o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>كنیه ابو القاسم ام ابیها-(ابو)حسن -قاسم - عبداله - محمد –جعفر- موسی-حسن-حسن- جعفر-حسن- محمد-قاسم<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>پدر-عبداله - محمد-ابوطالب-علی-علی - حسین-<span style="">&nbsp; </span>علی - محمد<span style="">&nbsp; </span>- جعفر - موسی- علی--- محمد-علی- حسن<span style="">&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp; </span>مادر امنه - <span style="">&nbsp;</span>خدیجه- <span style="">&nbsp;</span>فاطمه- <span style="">&nbsp;</span>فاطمه- شهربانو-<span style="">&nbsp; </span>فاطمه- <span style="">&nbsp;</span>ام قروه - حمیده - نجمه - <span style="">&nbsp;</span>سبیكه- سمانه -حدیث </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">–</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"> نرجس<o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">تولد17رب-20جم2-13رج-15رم3-3شع4-15جم38-1رج57-17رب82-7صف128-11ذق148-10رج195-15ذج212-8رب232-15شع255<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp; </span>زادگاه<span style="">&nbsp; </span>- <span style="">&nbsp;</span>مكه – مكه-- مكه-<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>مدینه-<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>مدینه-<span style="">&nbsp; </span>مدینه-<span style="">&nbsp; </span>مدینه- مدينه- ابوا-<span style="">&nbsp; </span>مدینه-<span style="">&nbsp; </span>مدينه-<span style="">&nbsp; </span>مدينه -<span style="">&nbsp; </span>مدينه-<span style="">&nbsp; </span>سامرا<span style="">&nbsp; </span><o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>امامت<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;&nbsp;</span>23---<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>30-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>10-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>11<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>-35-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>19-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>34<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>-35-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>20<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>-17<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>-33<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>- <span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>6<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>-نامعلوم<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span><o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm -14.35pt 0pt -18.7pt; text-indent: 14.35pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">شهادت28صف11-3جم2-21رم41-28صف50-10مح61-25مح95-7ذج114-25شو147-25رج183-29صف203-30ذق220-3رج254-8رب260<span style="">&nbsp; </span><o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp;</span>علت زهر-صدمات-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>علت سم-صدمات-شمشیر-<span style="">&nbsp; </span>سم-<span style="">&nbsp; </span>قتل-<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>سم- <span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>سم--<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>سم—سم— سم- -سم— سم— سم<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp; </span>قاتل یهودی-قنفذ-ابن ملجم-جعده-شمرهشام-ابراهیم-منصورهارون-مامون-معتصم-معتز-معتمد<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">مد فن مدینه- مدینه- نجف- بقیع- كربلا –بقیع -بثیع- بقیع- كاظمین- مشهد -كاظمین- سانرا- سامرا <o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>عمر-<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>63-<span style="">&nbsp; </span>18-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>63-<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;&nbsp;</span>47-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>57-<span style="">&nbsp;&nbsp; </span>57- <span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>65-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>55<span style="">&nbsp; </span>-55- <span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>25-<span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>42-<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>28- <span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="">&nbsp;&nbsp;</span>نامعلوم <o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">فرزند(3و4)(3و2)--(12و16)-(8و7)- (4و3)-(11و4)-(5و2-)(7و3)-(18و19)-(1و1)-(2و2)-(4و1)—(1)- (3و4) <o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -18.7pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA"><font size="3"><span style="">&nbsp;</span><span style="">&nbsp;</span>ملاحظه مبعث<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>غدیر -------------<span style="">&nbsp; </span>عاشورا<span style="">&nbsp; </span>--------------<span style="">&nbsp; </span>تشیع<span style="">&nbsp; </span>----------------غیبت(صغری </font></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Yagut';" lang="FA">وكبري)</span></font></p><br></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:57:11 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/15/ 12-امام مهدی http://behabady.tarlog.com/post/14/ <strong>12-امام مهدی</strong><tarlogendprepost><br><b>امام مهدی</b> <p dir="rtl">م.ح.م.دملقب بمهدی فرزندامام عسگری ونرجس خاتون درتاریخ15شعبان255هجری درسامرامتولدشدندبهنگام نصب امامت5ساله بودندخلفای عباسی بااطلاع ازامامت ایشان واینكه اخرین امام منصوب خواهندبودتصمیم گرفته تابهرنحوی شده اورابكشندامامشیت پروردگارچیزدیگری بودوایشان ازنظرهاغایب شدنددرطول غیبت ایشان كه70سال انجامیدچهارنایب خاص برگزیدندوبعدازان درغیبت كبری قرارگرفتندتاباذن خداوندروزی ظهورفرمایندوجهان راپرازعدل ودادنمایندعصرامام مهدی رامیتوان به5دوره تقسیم نمود</p> <p dir="rtl"><b>&nbsp;یك-عصرحضور -</b> همان مهلت كوتاهی است كه پس ازرحلت پدردرمنظرعام بودند </p> <p dir="rtl">&nbsp;<b>دو-عصرغیبت صغری -</b> مدت70سال طول كشیددراین مدت4نفربنامهای عثمان بن سعیدعمری-محمدبن عثمان-حسینبن نوح-علیبن محمدسمری نیابت ایشان رابرعهده داشتند </p> <p dir="rtl"><b>سه-عصرغیبت كبری</b>-درسال329هجری وبراساس مرقومه ایشان باخرین نایب خاص خوددوره غیبت كبری اغاز شدوتاكنون ادامه دارددراین عصربراساس روایتی منسوب بایشان امراداره دین بعهده فقیه عالم عادل باتقوی وشجاع است كه مسلمانان بایستی ازوی تقلیدوتبعیت كنندهم اكنون باتاسیس جمهوری اسلامی ایران حكومت ولایت فقیه همان نیابت انحضرت رابعهده داردبخشی ازمتن توقیع انحضرت باخرین نایب خودابوالحسن سمری6روزقبل ازمرگ درسال329هجری(...وسیاتی شیعتی من یدعی المشاهده الافمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی والصیحه فهوكاذب مفتر...)</p> <p dir="rtl">چهار –عصرظهور-درزمانی كه خداوند اراده فرمایند انحضرت ظهورمیكنندوتشكیل حكومت میدهند ریشه ستم وبیدادرابركنده وعدل ودادراجایگزین میسازندشرایط ظهور انحضرت وچگونگی تشكیل حكومت توسط انحضرت مشروحادركتب روآیات اسلامی امده است&nbsp;</p> <p>&nbsp;امير المومنين لقب خاص علي ع وبقيه الله لقب امام مهدي است(1076تا1079)- درباره سادات خوب وبد(972تا976)</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; پنج-عصررجعت-پس ازشهادت امام مهدی دونفرازامامان كه بشهادت رسیده اندبجهان بازمیگردندومدتی بحكومت جهان میپردازندیكی امام علی ودیگری امام حسین.مساله رجعت یكی ازامورمعتبرومسلم شیعه است وبنابرروایتی آیات82و83نمل دلالت بران دارد.پس ازپایان حكومت اندواثارپایان جهان اشكارشده وباصوراول اسرافیل جهان پایان مییابد.</p> <p>رجعت(737)- وعلائم ظهور درج8(روضه كافي)</p> <p>كسانيكه انحضرت را زيارت كرده اند- عثمان بن سعيد عمري(نائب اول ح857)- محمدبن عثمان( نايب دوم860)- حكيمه خاتون عمه ايشان و13 نفر ديگر(860تا874) </p> <p>نهي ازذكر نام ايشان(875تا878)</p> <p>در خصوص عصر غيبت ارزش عبادت ودينداري درانعصر وبرتري دينداران عصر غيبت(879تا912)</p> <p>غير مجاز بودن تعيين وقت ظهور-</p> <p>علت عدم تعيين داشتن اميد وارزوست كه موجب دوام زندگي ورشد وبيشرفت ميشود(932تا938)</p> <p>يكي از دلايل غيبت امتحان الهي است(939تا944)</p> <p>شناخت امام زمان مهم است نه تقدم وتاخر درظهور(945تا951)</p> <p>درمورد كسانيكه ادعاي امامت بدروغ دارند(951تا963)</p> <p>درموردامام مهدي(854تا859)</p> <p>تايخ امام مهدي ع درحديث(1349تا1379)</p> <p dir="rtl"><b>جدول اصحاب حضرت صاحب (بحارالانوار)</b> </p> <p dir="rtl">&nbsp;یاران انحضرت عبارتنداز </p> <p dir="rtl">&nbsp; شعیب بن صالح سپهسالارازطالقان&nbsp; </p> <p dir="rtl">&nbsp; پيامبران: حضرت عیسی-ادریس-خضر-الیاس-یوشع-سلیمان&nbsp; </p> <p dir="rtl">&nbsp; سلمان-مقداد-مالك اشتر-ابودجانه انصاری </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرزندان امام حسن4نفر-فرزندان امام حسین12نفر</p> <p dir="rtl">&nbsp;اصحاب كهف7نفر-ازقوم موسی15نفر&nbsp; </p> <p dir="rtl">&nbsp;بنی اسد2نفر-بنی تمیم4نفر-بنی قروه3نفر </p> <p dir="rtl">&nbsp;اذربایجان3نفر-اصفهان1نفر-برصه3نفر-بصره11نفر-بغداد7نفر-بیت المقدس4نفر-گرگان4نفر-گیلان7نفر-حبشه3نفر-حلب3نفر-خوارزم4نفر-خوزستان4نفر-دیلان7نفر-ری9نفر-دامغان3نفر-سامره4نفر-سبزوار12نفر-شام2نفر-شیراز7نفر-طالقان12نفر-طبرستان2نفر-طوس7نفر-عقیل4نفر-غزنی3نفر-قم25نفر-كرس4نفر-كوفه12نفر-كرمان4نفر-كوهستان12نفر-مازندران7نفر-ماوراءالنهر2نفر-مدینه2نفر-مرو3نفر-مصر4نفر-مكران1نفر-مكه4نفر-نیشابور4نفر-واسط4نفر-هند5نفر-یمن7نفر..........</p><br></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:56:29 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/14/ 11-امام عسكری http://behabady.tarlog.com/post/13/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><strong>11-امام عسكری</strong><tarlogendprepost><br><b>مام عسكری</b></div> <p dir="rtl">حسن ملقب بعسگری فرزندهادی وحدیث در8ربیع الثانی232هجری درمدینه متولدشد 6سال امامت رابعهده داشت ایشان توسط معتمد عباسی درسن28سالگی درتاریخ 8ربیع الاول260هجری بشهادت رسیدندوقبرایشان نیزدرسا مراقراردارد.</p> <p>درموردامام عسكري(841تا853)-تاريخ امام عسكري درحديث(1322تا1348)</p><br></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:55:45 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/13/ 10-امام هادی http://behabady.tarlog.com/post/12/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><strong>10-امام هادی</strong><tarlogendprepost><br><b>-امام هادی</b></div> <p dir="rtl">علی ملقب بهادی فرزندجوادوسمانه است درتاریخ15ذیحجه 212هجری درمدینه متولدشد33سال امرامامت رابعهده داشت ایشان توسط معتزعباسی در42سالگی شهیدودرسامرامدفون شدند</p> <p>تاريخ امام هادي درحديث(1313تا1321)-درمورد امام هادي(838تا840)</p><br></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:55:06 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/12/ 9-امام جواد http://behabady.tarlog.com/post/11/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><strong>9-امام جواد</strong><tarlogendprepost><br><b>-امام جواد</b></div> <p dir="rtl">محمد ملقب بجوادفرزندرضاوسبیكه در مدینه متولدشد17سال امامت رابعهده داشت معتصم عباسی اوراتحمل نكردوسانجام اورادر3ذیقعده 220هجری بازهربشهادت رساندقبرایشان دركاظمین است.</p> <p>تاريخ امام جواد درحديث(1301تا1312)-درموردامام جواد(824تا837)</p><br></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:54:29 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/11/ 8-امام رضا http://behabady.tarlog.com/post/10/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><strong>8-امام رضا</strong><tarlogendprepost><br><b>-امام رضا</b></div> <p dir="rtl">علی ملقب برضآفرزندامام كاظم ونجمه در11ذیقعده 148هجری&nbsp; درمدینه متولدشدند20سال امرامامترابعهده داشتنددرزمان مامون عباسی میزیست مامون بحیله اوراازمدینه بمشهدامروزی فراخواندوسلطنت یانیابت انرابایشان پیشنهادنمودامام ابتدانپذیرفتندلیكن بعلت تهدیدباشرط عدم دخالت درامورانراقبول كردندسرانجام مامون در29صفر203هجری بازهرایشان راشهیدنمودودرمشهدمدفون گردیدند.</p> <p>تاريخ امام رضا درحديث(1290تا1300)-درموردامام رضا(808تا823)</p><br></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:53:52 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/10/ 7-امام كاظم http://behabady.tarlog.com/post/9/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><strong>7-امام كاظم</strong><tarlogendprepost><br><div class="text"><p dir="rtl"><b>7-امام كاظم</b></p></div> <p dir="rtl">موسی ملقب بكاظم فرزندامام صادق وحمیده در7صفر127هجری درمدینه متولدشد35سال امامت رابعهده داشتندوسرانجام در55سالگی توسط هارون عباسی بشهادت رسیدایشان بیش ازده سال درزندان هارون بودندودركاظمین عراق مدفونند</p> <p>تاريخ امام كاظم درحديث(1281تا1289)-درموردامام كاظم(792تا807)</p></div><br></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:53:14 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/9/ 6-امام صادق http://behabady.tarlog.com/post/8/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><strong>6-امام صادق</strong><br><tarlogendprepost><br><br><b>-امام صادق</b></div> <p dir="rtl">جعفرملقب بصادق فرزندامام باقروام قروه در17ربیع الاول سال82هجری درمدینه متولدشدند34سال امامت مسلمین راداشتنددرعهدایشان اوج ترقی ورشداسلام بودعباسیان بوحشت افتاده وسرانجام بازهرمنصوراورادر25شوال147هجری شهیدودرقبرستان بقیع دفن شدند</p> <p>تاريخ امام صادق درحديث(1273تا1280)-درموردامام صادق(784تا791)</p><br><strong><br><br></strong></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:52:31 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/8/ 5-امام باقر http://behabady.tarlog.com/post/7/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><strong>5-امام باقر</strong><br><tarlogendprepost><br><div class="text"><p dir="rtl"><b>5-امام باقر</b></p></div> <p dir="rtl">محمدملقب بباقرفرزندامام سجادوفاطمه است.دررجب سال57هجری درمدینه متولدو19سال امرامامت رابعهده داشتنددرعصرایشان اسلام رونق بسیاریافت دوره ایشان مصادف باعباسیان بودسرانجام در7ذیحجه 114هجری درسن57سالگیبازهرابراهیم حاكم مدینه شهیدودربقیع مدفونند</p> <p>درموردامام باقر(780تا783)-تاريخ امام باقردرحديث(1267تا1272)</p></div><br></tarlogendprepost> Tue, 12 Oct 2010 04:51:23 UTC http://behabady.tarlog.com/comments/7/